Biểu Mẫu

Bảng tiêu chí đánh giá nhân viên

Tải về

Bảng tiêu chí đánh giá nhân viên

Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như sau:

1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng tuần, vào cuối tuần. Cuối tháng sẽ tiến hành tổng hợp để tính điểm đánh giá của từng nhân viên.

2. Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do Trưởng bộ phận thực hiện.

3. Nội dung đánh giá:

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm

1-3

3-5

5-6.5

6.5-8

8-10

Chất lượng công việc

Không đảm bảo theo yêu cầu 3 lần trở lên/tháng hoặc 1-2 lần nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty.

Không đảm bảo theo yêu cầu 1- 2 lần/tháng.

Đảm bảo theo đúng yêu cầu

Đảm bảo công việc có chất lượng tốt, được khách hàng, đồng nghiệm đánh giá cao.

Hoàn thành công việc với chất lượng tốt, đem lại giá trị cao cho công ty.

Thời gian hoàn thành công việc

Không hoàn thành công việc không đúng thời hạn 3 lần trở lên/tháng Hoặc không hoàn thành 1-2 lần/tháng, nhưng ảnh hưởng nghiệm trọng.

Không hoàn thành công việc không đúng thời hạn 1 – 2 lần/tháng

Hoàn thành công việc đúng thời hạn

Hoàn thành công việc trước thời hạn

Hoàn thành công việc trước thời hạn, việc hoàn thành trước thời hạn mang lại giá trị cao cho cty.

Cải tiến

0 tính

0 tính

Mặc định được 5 điểm, nếu có cải tiến nhỏ

Có cải tiến, quy giá trị lớn hơn 1 triệu hoặc có giá trị

Cải tiến có giá trị lớn hơn 5 triệu.

Quy định

Vi phạm quy định ở mức nghiêm trong, 2 lần/tháng

Vi phạm quy định ở mức nghiêm trong, 1 lần/tháng. Hoặc Vi phạm quy định không nghiệm trọng 2 lần trở lên /tháng

Vi phạm quy định không nghiệm trọng 1 lần/tháng

Không vi phạm

Không vi phạm + phát hiện ra vi phạm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG……..NĂM………

Stt

Họ tên

Chất lượng

Thời gian

Cải tiến

Quy định

Tổng điểm

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ghi chú:

  • Mức điểm cho mỗi phần: chất lượng, thời gian, cải tiến, quy định là từ 1 đến 10 điểm trong đó 10 điểm là điểm tuyệt đối, 5 điểm là điểm đạt trung bình.
  • Tổng điểm bằng = ( chất lượng * 1 + thời gian * 1 + cải tiến * 0.5 + quy định * 0.5 ) / 4
  • Trong một đơn vị thì bao giờ cũng có 10 % những người không được thưởng và không quá 10 % số người đạt mức thưởng cao nhất.

Ngày…. tháng……năm….

Phòng Nhân sự

Trưởng bộ phận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button