Biểu Mẫu

Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư

Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư xây dựng

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư được ban hành kèm theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung của báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /BCGSĐGĐT

…… ngày ….. tháng…… năm ……….

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ

Tên dự án: ……………………..

Kính gửi: …………………………………….

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại phần 1 của mẫu số 02.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện dự án: Mô tả tóm tắt quá trình thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩnbị thực hiện đầu tư đến kết thúc đầu tư.

2. Tổng hợp các kết quả thực hiện đạt được của dự án:

2.1. Kết quả thực hiện các nội dung đã được phê duyệt: Nêu rõ kết quả và mức độ đạt được các nội dung đã được phê duyệt: mục tiêu, quy mô, tong mức đầu tư, tiến độ thực hiện, chất lượng,….

2.2. Kết quả thực hiện về vốn đầu tư: So sánh giữa tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư với tổng giá trị thực hiện và giải ngân thực tế; các điều chỉnh chủ yếu về tổng mức đầu tư của dự án (nếu có); các yếu tố ảnh hưởng.

2.3. Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án

2.4. Nêu sơ bộ về hiệu quả kinh tế xã hội so với mục tiêu của dự án

2.5. Tác động và tính bền vững của dự án: Nêu những nhân tố tác động, đảm bảo sự bền vững và phát huy hiệu quả của dự án.

3. Bài học rút ra từ thực tiễn tổ chức thực hiện dự án và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

III. KIẾN NGHỊ

Nêu các kiến nghị để phát huy tính hiệu quả, sự bền vững hoặc khắc phục các hạn chế của dự án.

CHỦ ĐẦU TƯ
(ký tên, đóng dấu)

Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button