Biểu Mẫu

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Tải về

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông là mẫu biên bản tiêu hủy được dùng cho các trường hợp muốn tiêu hủy các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông


Mẫu biên bản tiêu hủy theo Thông tư 05

Nội dung cơ bản của biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN (1)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……./ BB-THTVPT

BIÊN BẢN
TIÊU HỦY TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Quyết định số /QĐ….ngày ….tháng……. năm………. do (2) ……………………………

Chức vụ: ………………………………………Đơn vị: …………………………………………………..

Ký về việc: …………………………………………………………………………………………………..

Hôm nay, hồi ………. giờ …… ngày …… tháng …… năm ………., tại (3)……………………….

Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:(4)

Họ và tên: ………………………………Ngạch bậc/Chức vụ: ……………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên: ……………………………..Ngạch bậc/Chức vụ: ………………………………………..

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên: ……………………………..Ngạch bậc/Chức vụ: ………………………………………..

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………

Với sự chứngkiến của:

Ông (bà) …………………………Chức vụ: ………………….Địa chỉ ……………………………….

Tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của:

Ông (bà)/tổ chức: ………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh ………………………………………..Quốc tịch: ………………………….

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: …………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ……………………………

Cấp ngày: ………………………………………………..Nơi cấp: ……………………………………

Tang vật, phương tiện tiêu hủy gồm (5): …………………………………………………………..

Biện pháp tiêu hủy: (6) …………………………………………………………………………………

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là: ……………………. Lý do (7): ………………………………..

Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi ….. giờ ….. ngày …… tháng ……….năm …………..

Biên bản gồm …………trang, được lập thành ……… bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tiêu hủy 01 bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ……………………………………………………………………..

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT
HOẶC QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

(2) Ghi tên Quyết định (Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện theo khoản 5 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính hoặc Quyết định tiêu hủy theo khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính)

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4) Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

(5) Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện bị tiêu hủy (nếu nhiều tang vật, phương tiện thì lập bản thống kê riêng)

(6) Ghi rõ biện pháp tiêu hủy như đốt, chôn hoặc các biện pháp khác.

(7) Ghi trong trường hợp tiêu hủy theo khoản 5 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button