Biểu Mẫu

Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Tải về

Mẫu số 01

(TÊN DOANH NGHIỆP)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………..

………., ngày …. tháng …. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
NHẬP KHẨU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

– Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

– Căn cứ Luật quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

– Căn cứ Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;

– Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương;

– Căn cứ Thông tư số /2018/TT-BTTTT ngày tháng năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng;

(Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng với các nội dung sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………

2. Người đại diện theo pháp luật: ………………………….………………………..…………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………………… do ……………… cấp ngày…tháng ..năm … tại ……………………………………………………………………………………..

4. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….

5. Điện thoại: ………………………………. 6. Thư điện tử: …………………………………………….

7. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày … tháng … năm …………

Phần 2. Sản phẩm nhập khẩu

1. Tên sản phẩm: …………………………………………………………………….………………………..

2. Ký hiệu: ………………………………………………………………………………………………………..

3. Tính năng về an toàn thông tin: ………………………………………………………………………..

4. Số lượng: ………………………………………………………………………………………………………

5. Hãng sản xuất: ………………………………………………………………………………………………

(Nếu có nhiều sản phẩm thì lập danh mục kèm theo đơn)

6. Mục đích nhập khẩu:……………………………………………………………………………………….

Phần 3. Hồ sơ kèm theo

1……………………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………………………………….

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông về nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ……………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button