Biểu Mẫu

Đơn đề nghị học và sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự

Tải về

Đơn đề nghị học và sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự

Mẫu đơn đề nghị học và sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự là biểu mẫu được dùng khi các học viên trong quân đội muốn đề nghị với cơ quan cấp trên được học và sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Quyết định 3377/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng công bố thủ tục hành chính mới ban hành về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Lộ trình cấp, đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Hướng dẫn cách đổi giấy phép lái xe qua mạng

Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

Đơn đề nghị học và sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự


Mẫu đơn đề nghị học và sát hạch cấp giấy phép lái xe quân sự

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị học và sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC VÀ SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: Cục trưởng Cục Xe – Máy.

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………..tháng…………năm………….

Cấp bậc: …………………………………………………Chức vụ: ……………………………………

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………………………………

Tôi đã có GPLX số: ……………. hạng ……..; ngày trúng tuyển: ……………………………….

Nơi đào tạo: ……………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp phép gần nhất: ……………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này đề nghị Cục trưởng Cục Xe – Máy xét cho tôi được đăng ký học và dự sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự hạng ………………………………………………

Tôi xin chấp hành nghiêm các quy định trong học tập, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

…….., ngày …….tháng ……. năm …….
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Thủ trưởng từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên
trực tiếp quản lý ký, đóng dấu)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button