Giáo Dục

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

Bài tập môn Địa lý lớp 9

Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 25: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 26: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 28: Vùng Tây Nguyên

Câu 1: Dựa vào bảng 27

Bảng 27. SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ, NĂM 2010

(Đơn vị: nghìn tấn)

a) Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010.

b) Em hãy nêu nhận xét theo yêu cầu cụ thể dưới đây:

Về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp………………lần Duyên hải Nam Trung Bộ.

Nhưng sản lượng thuỷ sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng……………..% Duyên hải Nam Trung Bộ.

Trả lời:

a) Biểu đồ sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010

Bài tập địa lý 9

b)

Về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp 1, 2 lần Duyên hải Nam Trung Bộ.

Nhưng sản lượng thuỷ sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng 0,37% Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 2: Ghi chữ Đ vào trước ý trả lời đúng.

Có sự chênh lệch về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác giữa vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ như trên vì:

  1. Bắc Trung Bộ có nhiều vùng nước mặn, nước lợ, nhiều đầm phá ven biên thuận lợi cho việc nuôi trồng thuỷ sản; diện tích mặt nước nuôi trồng thu sản lớn gấp 1,5 lần vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
  2. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều ngư trường lớn với nhiều loài cá. loài tôm với trữ lượng lớn.
  3. Dân cư vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có truyền thống đi biển, đánh bắt hải sản.
  4. Vùng biển Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều thiên tai.
  5. Dân cư Bắc Trung Bộ có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi trồng thuỷ sản.
  6. Duyên hải Nam Trung Bộ có ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản phát triển mạnh.

Trả lời:

Ghi chữ Đ vào các ý: 1, 2, 3, 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button