Giáo Dục

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 1

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 2

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 3 trang 13: Hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước giành được độc lập đã nêu trong bài.

Trả lời:

Các nước giành độc lập:

+ Đông Nam Á: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào (1945).

+ Nam Á: Ấn Độ

+ Bắc Phi: Ai Cập, An-giê-ri,…

+ Mĩ La-tinh: Cu-ba

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 3 trang 14: Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao.

Trả lời:

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 3 trang 14: Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a và Cộng hòa Nam Phi.

Trả lời:

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Giải bài tập Lịch Sử 9 bài 1 trang 14: Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn.

Trả lời:

* Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX:

– Sau khi phát xít nhật đầu hàng, nhiều nước ở Đông Nam Á đã nổi dậy, lần lượt tuyên bố nền độc lập: Việt Nam, Inđônêxia, Lào.

– Phong trào lan nhanh ra các nước Nam Á và Bắc Phi điển hình là Ấn Độ (1946-1950) và Ai Cập (1952).

– Năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập (Nam châu Phi).

– Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu-ba thành công.

=> Đến giữa những năm 60, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cơ bản đã bị sụp đổ.

* Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX:

– Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Ăng-gô-la (11/1975), Mô-dăm-bích (6/1975) và Ghi-nê Bít-xao (9/1974) lật đổ chế độ thống trị của Bồ Đào Nha.

=> Sự tan rã cuả thuộc địa Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc.

* Giai đoạn giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX:

– Từ cuối những năm 70, chính quyền thực dân phải xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc của những người da đen.

– Năm 1980, Chính quyền của người da đen được thành lập ở Rô-đê-đi-a (Cộng hoà Dim-ba-bu-ê).

– Năm 1990, Chính qyền của người da đen được thành lập ở Tây Nam Phi (Cộng hoà Na-mi-bi-a).

– Năm 1993, Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ ở Cộng hoà Nam Phi.

=> Như vậy hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button