Giáo Dục

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 52

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Hóa học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 48

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 50: Glucozơ

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 51: Saccarozơ

Bài 52.1 trang 60 Sách bài tập Hóa học 9: Phát biểu đúng là:

A. Tinh bột và xenlulozơ dễ tan trong nước.

B. Tinh bột dễ tan trong nước còn xenlulozơ không tan trong nước.

C. Tinh bột và xenlulozơ không tan trong nước lạnh nhưng tan trone nước nóng.

D. Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng tan một phần trong nước nóng. Còn xenlulơzơ không tan trong cả nước lạnh và nước nóng.

Lời giải:

Đáp án D.

Bài 52.2 trang 60 Sách bài tập Hóa học 9: Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế etyl axetat

Lời giải:

Các chất được điều chế theo sơ đồ sau:

(C6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5.

(C6H10O5)n + ton_{C_6H_{12}O_6}

C6H12O6 to→ 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 to→ CH3COOH + H2O

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

Bài 52.3 trang 60 Sách bài tập Hóa học 9: Tinh bột được tạo ra trong cây xanh theo phương trình hoá học sau:

Hỏi để tạo thành 8,1 tấn tinh bột, cây xanh đã hấp thụ bao nhiêu tấn khí CO2 và giải phóng bao nhiêu tấn oxi. Từ số liệu trên, em có suy nghĩ gì về tác dụng của cây xanh với môi trường.

Lời giải:

6n_{CO_2} + 5 a/s→ (C6H10O5)n + 6n_{CO_2}

6n.44(g) 162n(g) 6n.32(g)

?tấn 8,1 tấn? tấn

m_{CO_2} = 8,1.6n.44/162n = 13,2 tấn

m_{O_2} = 8,1.6n.32/162n = 9,6 tấn

Bài 52.4 trang 60 Sách bài tập Hóa học 9: Để sản xuất đường glucozơ, người ta đi từ tinh bột dựa trên phương trình hoá học của phản ứng sau

(C6H10O5)n + axitn_{C_6H_{12}O_6}

Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

a) Tính lượng glucozơ thu được từ 1 tấn tinh bột

b) Để thu được 1 tấn glucozơ cần bao nhiêu tấn tinh bột?

Lời giải:

Phản ứng điều chế glucozơ từ tinh bột:

(C6H10O5)n + axitn_{C_6H_{12}O_6}

Vậy cứ 162n tấn tinh bột → 180n tấn glucozơ

1 tấn → x tấn

x = 180n/162n = 10/9 tấn

Vì hiệu suất đạt 80% nên khối lượng glucozơ thu được là:

10/9 x 80/100 = 8/9 tấn

Khối lượng tinh bột cần dùng để thu được 1 tấn glucozơ là:

y = 16n.100/ (180n.80) = 9/8 = 1,125 tấn

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button