Giáo Dục

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 54: Polime

Giải Sách bài tập Hóa học lớp 9 bài 54: Polime

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 54: Polime được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Hóa học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 51: Saccarozơ

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 52

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 53: Protein

Bài 54.1 trang 61 Sách bài tập Hóa học 9: Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Polime là những chất dễ bay hơi.

B. Polime là những tính chất dễ tan trong nước.

C. Polime chỉ được tạo ra bởi con người và không có trong tự nhiên.

D. Polime là những chất rắn, không bay hơi, thường không tan trong nước.

Lời giải:

Đáp án D.

Bài 54.2 trang 62 Sách bài tập Hóa học 9: Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất: như dùng để chế tạo các thùng chứa hóa chất, bồn chứa nước, bình phun thuốc trừ sâu… Một đoạn mạch phân tử của polipropen được biểu diên như sau:

a) Hãy viết công thức của mỗi mắt xích tạo nên loại polime này.

b) Viết phương trình tổng quát của phản ứng tạo polipropen từ propen

Lời giải:

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 54: Polime

Bài 54.3 trang 62 Sách bài tập Hóa học 9: Có các polime sau

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 54: Polime

Hãy viết các công thức chung của các polime trên và cho biết chúng được tạo ra từ những monome nào.

Lời giải:

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 54: Polime

Bài 54.4 trang 62 Sách bài tập Hóa học 9: a) Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của tinh bột, protein, nhựa PE.

b) Khi đốt cháy hoàn toàn m gam một chất, thấy trong sản phẩm tạo ra có khí nitơ. Hỏi chất đó là chất nào trong các chất trên?

Lời giải:

a) Giống nhau: Đều là các polime.

Khác nhau: Tinh bột chứa C, H, O.

Protein ngoài C, H, O còn có N và một số nguyên tố khác.

Nhựa PE: chỉ chứa C và H.

b) Đó là protein.

Bài 54.5 trang 62 Sách bài tập Hóa học 9: Poli(vinyl clorua), viết tắt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua CH2 = CH – Cl

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. Poli(vinyl clorua), viết tắt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua

b) Tính khối lượng poli(vinyl clorua) thu được từ 1 tấn vinyl clorua, biết hiệu suất của phản ứng là 90%.

c) Để thu được 1 tấn PVC cần bao nhiêu tấn vinyl clorua, giả thiết hiệu suất phản ứng là 90%?

Lời giải:

a) Phản ứng điều chế PVC:

b) Theo phản ứng cứ 62,5n tấn CH2 = CH – Cl thì thu được 62,5n tấn PVC.

Vậy từ 1 tấn vinyl clorua sẽ thu được 1 tấn PVC.

Vì hiệu suất phản ứng là 90% nên khối lượng PVC thực tế thu được là: 91 x 90/100 = 0,9 tấn

Khối lượng PVC cần dùng là:

1/90 x 100 = 1,11 tấn

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button