Biểu Mẫu

Khung Giám sát – Đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ mô đun 2

Tải về

Khung Giám sát – Đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ là mẫu dùng cho giáo viên cốt cán lập ra để hỗ trợ giáo viên đại trà thực hiện tốt các mô đun. Mời các thầy cô tham khảo.

Mẫu khung Giám sát – Đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ

Nội dung

giám sát,

đánh giá

Chỉ số

Phương pháp

Nguồn thông tin

Tần suất

Báo cáo giám sát, đánh giá

Nội dung 1

Mục tiêu kế hoạch phát triển đội ngũ Gv,Nv, CBQL

1.1.Số lượng, cơ cấu đội ngũ GV,Nv,CBQL đáp ứng CTGDPT 2018

Số lượng Gv, NV, CBQL theo định mức

Xem xét báo cáo

Số liệu của Tổ chuyên môn, số liệu tổng hợp của toàn trường

Hàng năm

Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung nhân sự

Số lượng giáo viên theo kế hoạch giáo dục nhà trường

Xem xét báo cáo

Số liệu của Tổ chuyên môn, số liệu tổng hợp của toàn trường

Hàng năm

Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung nhân sự

Cơ cấu giáo viên theo môn học

Xem xét báo cáo

Số liệu của Tổ chuyên môn, số liệu tổng hợp của toàn trường

Hàng năm

Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung nhân sự

Số lượng giáo viên thiếu giờ

Xem xét báo cáo

Số liệu của Tổ chuyên môn, số liệu tổng hợp của toàn trường

Kết thúc học kì

Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung, thuyên chuyển nhân sự

Số lượng giáo viên thừa giờ

Xem xét báo cáo

Số liệu của Tổ chuyên môn, số liệu tổng hợp của toàn trường

Kết thúc học kì

Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung, thuyên chuyển nhân sự

1.2.Chất lượng của đội ngũ Gv,Nv, CBQL đáp ứng CTGDPT 2018

Chuẩn trình độ đào tạo Gv, NV, CBQL

Xem xét báo cáo

Số liệu của chuyên môn, hồ sơ cá nhân

Hàng năm, đột xuất

Báo cáo chung toàn trường, kế hoạch bố trí giáo viên đi đâò tạo

Kết quả đánh giá Gv, NV, CBQL theo chuẩn nghề nghiệp

Khảo sát tự đánh giá, thảo luận, xem xét báo cáo

Hồ sơ cá nhân, số liệu của CM, CBQL

Hàng năm

Báo cáo chung toàn trường, kế hoạch bố trí giáo viên đi đâò tạo

Kết quả đánh giá viên chức

Tự đánh giá, thảo luận, xem xét báo cáo

Hồ sơ cá nhân, số liệu của tổ CM, biên bản họp

Hàng năm

Báo cáo tổ CM, toàn trường

Kết quả tự đánh giá năng lực của Gv, NV, CBQL theo yêu cầu CTGDPT 2018

Tự đánh giá, thảo luận, xem xét báo cáo

Hồ sơ cá nhân, thông tin trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến

Hàng năm, đột xuất

Báo cáo của cá nhân, ttoor CM, trường và các đề xuất kiến nghị để phát triển NL

Nội dung 2

Các giải pháp và hoạt động phát triển đội ngũ Gv, NV,CBQL

2.1.Bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp qua sinh hoạt chuyên môn

Số lượng sinh hoạt chuyên đề của trường

Quan sát, xem xét hoạt động, báo cáo

Hồ sơ của tổ CM, của trường

Theo học kì

Báo cáo kết quả, đề cuất, kiến nghị

Số lượng sinh hoạt chuyên đề của tổ CM

Quan sát, xem xét hoạt động, báo cáo

Hồ sơ của tổ CM

Theo học kì

Báo cáo kết quả, đề cuất, kiến nghị

Tỉ lệ Gv tham dự đầy đủ, chất lượng các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của tổ CM, trường

Quan sát, xem xét hoạt động, báo cáo

Quan sát, thảo luận, phỏng vấn

Theo học kì, đột xuất

Báo cáo tổng hợp, đề xuất giai pháp

.2.2. Bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng CTGDPT 2018

Tỉ lệ giáo viên được rà soát đánh giá năng lực đảm bảo thực hiện CTGDPT 2018

Xem xét báo cáo, khảo sát

Số liệu thống kê bồi dưỡng trực tuyến

Hàng năm, dột xuất

Báo cáo tổng hợp, đề xuất giai pháp, kiến nghị cấp trên

Tỉ lệ Gv hoànthành khóa bồi dưỡng thươgf xuyên trên hệ thống trực tuyến

Xem xét báo cáo, khảo sát

Số liệu thống kê bồi dưỡng trực tuyến

Hàng năm, dột xuất

Báo cáo tổng hợp, đề xuất giai pháp, kiến nghị cấp trên

2.3. Tạo động lực làm việc, phát triển năng lực nghề nghiệp cho Gv

Những yếu tố cản trở đến việc phát triển năng lực nghề nghiệp cho Gv

Phỏng vấn, khảo sát, thảo luận nhóm

Cá nhân, tổ Cm,CBQL

Theo học kì, đột xuất

Báo cáo tổng hợp, đề xuất giai pháp, kiến nghị cấp trên

Những yếu tố tạo động lực cho GV

Phỏng vấn, khảo sát, thảo luận nhóm

Cá nhân, tổ Cm,CBQL

Theo học kì, đột xuất

Báo cáo tổng hợp, đề xuất giai pháp, kiến nghị cấp trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button