Biểu Mẫu

Mẫu số C4-04/KB lệnh chuyển có

Tải về

Mẫu số C4-04/KB – Lệnh chuyển có theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu số C4-04/KB lệnh chuyển có là mẫu lệnh chuyển có của Kho bạc nhà nước. Mẫu lệnh chuyển có nêu rõ thông tin người trả tiền, thông tin về kho bạc, người nhận tiền. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu lệnh chuyển có tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu lệnh chuyển có như sau:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHO BẠC ……………..

Mẫu số C4-04/KB

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính) Số:……………………

LỆNH CHUYỂN CÓ

Lập ngày…../…./……..

Số chứng từ: …………… Ngày chứng từ: ………………… Ngày hạch toán: ……………

Kho bạc A: ………………………………….. Mã hiệu ……………………………………………..

Kho bạc B:………………………………….. Mã hiệu ……………………………………………..

Người trả tiền: …………………………………………………………………………………………..

Mã đối tượng nộp tiền: ………………………………………………………………………………

Thông tin người trả tiền: …………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………..

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên): ………………………………………………………………

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Người nhận tiền: ………………………………………………………………………………………..

Thông tin người nhận tiền: ………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………..

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên): ………………………………………………………………

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Nội dung thanh toán: …………………………………………………………………………………

Tổng số tiền ghi bằng chữ (nguyên tệ) ………………………………………………………..

Tổng số tiền ghi bằng chữ (VNĐ) ……………………………………………………………….

CHỨNG TỪ CHUYỂN ĐỔI TỪ CHỨNG TỪ GIẤY Ngày …… tháng …… năm……..

Thanh toán viên

Kiểm soát

Giám đốc

Thời gian thực hiện chuyển đổi

Mẫu lệnh chuyển có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button