Biểu Mẫu

Mẫu số C4-05/KB lệnh chuyển có (kiêm chứng từ phục hồi)

Tải về

Mẫu số C4-05/KB lệnh chuyển có (kiêm chứng từ phục hồi) theo Thông tư 77

Mẫu số C4-05/KB lệnh chuyển có (kiêm chứng từ phục hồi) là mẫu lệnh chuyển có kiêm chứng từ phục hồi của kho bạc. Mẫu lệnh chuyển có nêu rõ thông tin người trả tiền, người nhận tiền, thông tin về kho bạc. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu lệnh chuyển có tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C4-05/KB lệnh chuyển có (kiêm chứng từ phục hồi) như sau:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

KHO BẠC ………………….

Mẫu số C4-05/KB (TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính) Số:…………………….

LỆNH CHUYỂN CÓ

(Kiêm chứng từ phục hồi)

Lập ngày…../…./……….

Số chứng từ: …………………… Ngày chứng từ: ……………… Ngày hạch toán: ……….

Kho bạc A ……………………………………… Mã hiệu: ………………………………………….

Kho bạc B ……………………………………… Mã hiệu: …………………………………………..

Người trả tiền: ………………………………………………………………………………………….

Mã đối tượng nộp tiền: ………………………………………………………………………………

Thông tin người trả tiền: …………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………..

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên) ………………………………………………………………..

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Người nhận tiền …………………………………………………………………………………………

Thông tin người nhận tiền ……………………………………………………………………………

Tài khoản: …………………………………………………………………………………………………

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên) …………………………………………………………………

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Nội dung thanh toán …………………………………………………………………………………….

Tổng số tiền ghi bằng chữ (nguyên tệ) …………………………………………………………..

Tổng số tiền ghi bằng chữ (VND) …………………………………………………………………..

KB GỬI LỆNH

Ngày……tháng……năm.….

Thanh toán viên

Kiểm soát

Giám đốc

KB NHẬN LỆNH

Ngày……tháng……năm.….

CHỨNG TỪ CHUYỂN ĐỔI TỪ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

Thanh toán viên

Ngày……tháng…….năm….

Kiểm soát

Thời gian thực hiện chuyển đổi

Mẫu lệnh chuyển có (kiêm chứng từ phục hồi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button