Biểu Mẫu

Mẫu số C4-06/KB lệnh chuyển nợ

Tải về

Mẫu số C4-06/KB lệnh chuyển nợ theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu số C4-06/KB lệnh chuyển nợ là mẫu lệnh chuyển nợ được lập ra để ghi chép về việc chuyển nợ. Mẫu lệnh chuyển nợ nêu rõ thông tin người đòi tiền, người trả tiền, thông tin tài khoản, nội dung thanh toán… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu lệnh chuyển nợ tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C4-06/KB lệnh chuyển nợ như sau:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

KHO BẠC ………………….

Mẫu số C4-06/KB

(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

Số:……………………..

LỆNH CHUYỂN NỢ

Lập ngày…../…./……..

Số chứng từ: ……………………… Ngày chứng từ: ………… Ngày hạch toán: ………..

Kho bạc A ……………………………………………. Mã hiệu …………………………………….

Kho bạc B ……………………………………………. Mã hiệu …………………………………….

Người đòi tiền: ………………………………………………………………………………………….

Thông tin người đòi tiền: …………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………..

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên): ……………………………………………………………….

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Người trả tiền: …………………………………………………………………………………………..

Thông tin người trả tiền: ……………………………………………………………………………..

Tài khoản: …………………………………………………………………………………………………

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên): ……………………………………………………………….

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Nội dung thanh toán: …………………………………………………………………………………

Tổng số tiền ghi bằng chữ (nguyên tệ): ……………………………………………………….

Tổng số tiền ghi bằng chữ (VND): ………………………………………………………………

Truyền đi lúc giờ phút……ngày…………

CHỨNG TỪ CHUYỂN ĐỔI TỪ CHỨNG TỪ GIẤY

Thanh toán viên

Ngày …… tháng …… năm……

Kiểm soát

Thời gian thực hiện chuyển đổi …………………………………………………………………..

Mẫu lệnh chuyển nợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button