Biểu Mẫu

Mẫu số C6-04/NS phiếu điều chỉnh dự toán

Tải về

Mẫu số C6-04/NS phiếu điều chỉnh dự toán theo Thông tư 77

Mẫu số C6-04/NS phiếu điều chỉnh dự toán là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc điều chỉnh dự toán của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin lý do điều chỉnh, mã loại dự toán, số tiền… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu điều chỉnh tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C6-04/NS phiếu điều chỉnh dự toán như sau:

Không ghi vào khu vực này

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN

Lập ngày………tháng……. năm…….

Mẫu số C6-04/NS

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)

Số:……Năm NS:……….

Ngày ghi sổ bút toán sai lầm: …………………………………………………………………..

Lý do điều chỉnh: ……………………………………………………………………………………

Phần chi tiết nội dung điều chỉnh: …………………………………………………………….

STT

Mã loại

dự toán

Mã TKKT

Mã cấp NS

Mã ĐVQHNS

Mã chương

ngành KT

CTMT, DA

KBNN

Mã nguồn NSNN

Số tiền

Nợ

………, ngày…tháng…năm…

Người nhập

Kiểm soát

Thủ trưởng đơn vị

Mẫu số C6-04/NS phiếu điều chỉnh dự toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button