Biểu Mẫu

Mẫu số C6-06/NS phiếu chi

Tải về

Mẫu số C6-06/NS – Phiếu chi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu số C6-06/NS phiếu chi là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chi của kho bạc nhà nước. Mẫu phiếu chi nêu rõ thông tin người nhận tiền, lý do chi, số tiền chi… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu chi tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C6-06/NS phiếu chi như sau:

Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ……………

Mẫu số C6-06/NS

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)

Số: ……………….

PHIẾU CHI

Ngày……. tháng……. năm………

Họ và tên người nhận tiền: ………………………………………. CMND số: …………………

Cấp ngày: ……………………………………… Nơi cấp: ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Lý do chi: ………………………………………………………………………………………………….

Số tiền bằng số: …………………………………………………………………………………………

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

Kèm theo: …………………….. Chứng từ gốc: …………………………………………………….

………………, ngày…tháng…năm…

Người nộp tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Mẫu số C6-06/NS phiếu chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button