Biểu Mẫu

Mẫu số C6-07/NS phiếu chuyển tiêu

Tải về

Mẫu số C6-07/NS phiếu chuyển tiêu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu số C6-07/NS phiếu chuyển tiêu là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chuyển tiêu của kho bạc nhà nước. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin kho bạc nhà nước, thông tin về chủ tài khoản nợ, số tiền… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu chuyển tiêu tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C6-07/NS phiếu chuyển tiêu như sau:

Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ……………

Mẫu số C6-07/NS

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)

Số: ……………….

PHIẾU CHUYỂN TIÊU

Lập ngày……. tháng……. năm………

Theo lệnh quyết toán vốn số ngày …………………………………………………………….

Của Kho bạc Nhà nước ……………………………………………………………………………

Tên tài khoản Nợ …………………………………………………………………………………….

Số hiệu ………………………………………………………………………………………………….

Tên tài khoản Có …………………………………………………………………………………….

Số hiệu ………………………………………………………………………………………………….

Số tiền ghi bằng chữ ……………………………………………………………………………….

Trích yếu ……………………………………………………………………………………………….

KHO BẠC NHÀ NƯỚC LẬP PHIẾU

KHO BẠC NHÀ NƯỚC NHẬN PHIẾU

…………, ngày…tháng…năm…

Kế toán

Kế toán trưởng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc KBNN

Mẫu số C6-07/NS phiếu chuyển tiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button