Biểu Mẫu

Mẫu bảng tính lương

Tải về

Mẫu bảng tính lương cho doanh nghiệp

Mẫu bảng tính lương là mẫu bảng lương được lập ra để ghi chép về việc tính lương cho nhân viên. Mẫu bảng tính lương nêu rõ thông tin mã số ngạch, hệ số lương, hệ số phụ cấp, tổng số tiền lương… Mẫu bảng tính lương được ban hành kèm theo Thông tư 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng tính lương tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng tính lương như sau:

TÊN ĐƠN VỊ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: /TTr-

……, ngày…..tháng…..năm…..

BẢNG TÍNH LƯƠNG NĂM ……

Số TT

Họ và tên

Mã số ngạch

Hệ số lương

Hệ số phụ cấp chức vụ

Hệ số phụ cấp khu vực

Hệ số phụ cấp khác

Cộng hệ số

Tiền lương và phụ cấp một tháng

Số tháng

Tiền lương và phụ cấp cả năm

Phụ cấp kiêm nhiệm

Phụ cấp kiêm nhiệm

Hệ số

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Cán bộ hưởng lương từ dự án

II

Cán bộ hưởng lương hợp đồng QLDA

III

Cán bộ kiêm nhiệm QLDA

Tổng cộng

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu dự toán thu quản lý dự án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button