Biểu Mẫu

Mẫu bảng tổng hợp dự toán điều tra, khảo sát bom mìn vật nổ

Tải về Bản in

Mẫu bảng tổng hợp dự toán điều tra, khảo sát bom mìn vật nổ là gì? Mẫu bảng tổng hợp dự toán gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng tổng hợp dự toán điều tra, khảo sát bom mìn vật nổ là gì?

Mẫu bảng tổng hợp dự toán điều tra, khảo sát bom mìn vật nổ là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp dự toán điều tra, khảo sát bom mìn vật nổ. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, thông tin điều tra… Mẫu được ban hành theo Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu bảng tổng hợp dự toán điều tra, khảo sát bom mìn vật nổ

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN

Dự án: …………………….

Địa điểm: ………………..

Hạng mục: Điều tra, khảo sát bom mìn vật nổ

(Kèm theo phương án khảo sát rà phá bom mìn vật nổ số … ngày … tháng … năm của ……)

TT

Hạng mục

Ký hiệu

Cách tính

Thành tiền (đồng)

I

Chi phí trực tiếp

1

Chi phí vật liệu

VL

Tổng chi phí VL

2

Chi phí nhân công

NC

Tổng chi phí nhân công

3

Chi phí máy

M

Tổng chi phí máy

4

Cộng chi phí trực tiếp

T

VL+NC+M

II

Chi phí chung

C

Tỷ lệ quy định *T

Cộng giá trị ĐT, KS

z

T+C

III

Chi phí khác

K

K1+K5

1

Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

K1

Tỷ lệ quy định *Z

2

Chi phí lán trại

K2

Tỷ lệ quy định *Z

3

Chi phí thẩm định

K3

Tỷ lệ quy định *Z

4

Chi phí vận chuyển và tiêu hủy bom mìn vật nổ

K4

Tỷ lệ quy định *Z

5

Chi phí dự phòng

K5

Tỷ lệ quy định *Z

……

Chi phí khác (nếu có)

Cộng giá trị dự toán

H

Z+K

Làm tròn

Bng chữ: ……………………………………………………

Ghi chú: Dự toán chi phí điều tra, khảo sát bom mìn vật nổ, chi phí chung, chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát, chi phí lán trại theo Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

ĐƠN VỊ LẬP DỰ TOÁN
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu bảng tổng hợp dự toán điều tra, khảo sát bom mìn vật nổ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button