Biểu Mẫu

Mẫu bảng tổng hợp dự toán rà soát bom mìn vật nổ

Tải về Bản in

Mẫu bảng tổng hợp dự toán rà soát bom mìn vật nổ là gì? Mẫu bảng tổng hợp dự toán rà soát bom mìn vật nổ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng tổng hợp dự toán rà soát bom mìn vật nổ là gì?

Mẫu bảng tổng hợp dự toán rà soát bom mìn vật nổ là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp về việc dự toán rà soát bom mìn vật nổ. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, thông tin rà soát… Mẫu được ban hành theo Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu bảng tổng hợp dự toán rà soát bom mìn vật nổ

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN

Dự án: ……………………….

Địa điểm: ………………….

Hạng mục: Rà phá bom mìn vật nổ

(Kèm theo phương án kỹ thuật thi công số…. ngày…. tháng… năm… của ……)

I. ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ

1. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ là một dự án độc lập

TT

Hạng mục

Ký hiệu

Cách tính

Thành tiền (đồng)

I

Chi phí trực tiếp

1

Chi phí vật liệu

VL

Tổng chi phí VL

2

Chi phí nhân công

NC

Tổng chi phí nhân công

3

Chi phí máy

M

Tổng chi phí máy

4

Cộng chi phí trực tiếp

T

VL+NC+M

II

Chi phí chung

C

Tỷ lệ quy định * T

Cộng giá trị RPBMVN

Z

T+C

III

Chi phí khác

K

K2+…K11

1

Chi phí lán trại

K2

Tỷ lệ quy định * Z

2

Chi phí thẩm định

K3

Tỷ lệ quy định * Z

3

Chi phí kiểm tra, giám định chất lượng rà phá BMVN

K4

Tỷ lệ quy định * Z

4

Chi phí giám sát thi công

K5

Tỷ lệ quy định * Z

5

Chi phí vận chuyển và tiêu hủy bom mìn vật nổ

K6

Tỷ lệ quy định * Z

6

Chi phí lập dự án đầu tư

K7

Tỷ lệ quy định * Z

7

Chi phí kiểm toán

K8

Tỷ lệ quy định * Z

8

Chi phí thẩm tra, phê duyệt QT

K9

Tỷ lệ quy định * Z

9

Chi phí Ban QL dự án

K10

Tỷ lệ quy định * Z

10

Chi phí dự phòng

K11

Theo qui định

Chi phí khác (nếu có)

Cộng giá trị dự toán

H

Z+K

Làm tròn

Bằng chữ: ……………………………………………

ĐƠN VỊ LẬP DỰ TOÁN
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu bảng tổng hợp dự toán rà soát bom mìn vật nổ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button