Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo thông tin về các tai nạn, sự cố do BMVN sau chiến tranh gây ra

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo thông tin về các tai nạn, sự cố do BMVN sau chiến tranh gây ra là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo thông tin về các tai nạn, sự cố do BMVN sau chiến tranh gây ra là gì?

Mẫu báo cáo thông tin về các tai nạn, sự cố do BMVN sau chiến tranh gây ra là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thông tin các tai nạn, sự cố do BMVN sau chiến tranh gây ra. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin các tai nạn, sự cố… Mẫu được ban hành theo Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu báo cáo thông tin về các tai nạn, sự cố do BMVN sau chiến tranh gây ra

(TÊN ĐƠN VỊ)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/……

………., ngày … tháng … năm …...

BÁO CÁO
TAI NẠN, SỰ CỐ BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH

Kính gửi: ………………………………………

I. THÔNG TIN CHUNG

101

Mã tai nạn, sự cố (mã tai nạn có thể là thứ tự các tai nạn trong xã do người điều tra tự đánh)

Mã tai nạn sự cố/Mã xã/Mã huyện/Mã tỉnh

……………/……………/………./…………

102

Điểm xảy ra tai nạn thuộc khu vực nghi ngờ ô nhiễm (BMA)

(mã BMA Trung tâm cơ sở dữ liệu cấp từ cơ sở dữ liệu)

Tỉnh, thành phố: ………………………..

Huyện, thị xã: ……………………………

Xã, phường: …………………………….

Thôn, xóm, tổ: …………………………..

Mã BMA: ………………………………….

103

Ngày điều tra tai nạn, sự cố (ngày/tháng/năm)

…………………./……………/………………….

104

Thông tin về cơ quan, đơn vị, tổ chức báo cáo thông tin

Tên cơ quan, đơn vị: ……………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………

Fax: …………………………………………………

Email: ……………………………………………….

105

Thông tin về người báo cáo thông tin hoặc người đại diện liên lạc của cơ quan, tổ chức trong mục 104

Họ và tên: ……………………………………………

Chức vụ: …………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………..

Email: ………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………

II. THÔNG TIN VỀ TAI NẠN, SỰ CỐ

201

Thời gian xảy ra tai nạn, sự cố (ngày/tháng/năm)

……………../…………………/………………….

202

Địa đanh xảy tai nạn, sự cố

Tỉnh, thành phố: ………………………………….

Huyện, thị xã: …………………………………….

Xã, phường: ………………………………………

Thôn, xóm, tổ: …………………………………….

203

Tọa độ vị trí xảy tai nạn, sự cố (WGS84)

Kinh độ (E): ………………………………………..

Vĩ độ (N): …………………………………………..

204

Mô tả khu vực xảy ra tai nạn, sự cố

……………………………………………………….

………………………………………………………..

205

Kiểu khu vực xảy ra tai nạn, sự cố (có thể chọn một hoặc nhiều lựa chọn)

□ Khu vực thành thị

□ Khu vực nông thôn

□ Rừng cây, trồng cây lâm nghiệp

□ Khu trồng cây nông nghiệp

□ Nuôi trồng hải sản hoặc đánh bắt thủy sản

□ Trong khu dân cư

□ Trong khu cơ quan, nhà máy, xí nghiệp

□ Khu hành chính Nhà nước

□ Khu vực đất hoang

□ Khác …………………………………………

206

Kiểu hoạt động xảy ra tai nạn, sự cố

□ Điều tra bom mìn vật nổ

□ Khảo sát bom mìn vật nổ

□ Rà phá bom mìn, vật nổ

□ Xây dựng công trình (nhà, đường giao thông…)

□ Tìm kiếm phế liệu

□ Trồng cây lâm nghiệp

□ Sản xuất nông nghiệp

□ Sinh hoạt

□ Khác ………………………………………………

207

Loại bom mìn, vật nổ gây tai nạn

□ Bom phá

□ Mìn bộ binh

□ Bom bi

□ Mìn chống tăng

□ Các loại đạn, pháo, cối

□ Lựu đạn

□ Đạn M79

□ Các loại vật nổ khác, ghi cụ thể: ……………

□ Không biết ……………………………………..

208

Khu vực có đánh dấu

□ Đã có biển báo khu vực nguy hiểm chuẩn

□ Đã có biển báo khu vực nguy hiểm tự chế

□ Đánh dấu khác

□ Không đánh dấu

□ Không biết

209

Ảnh hưởng của tai nạn, sự cố

□ Đến công trình công cộng

□ Con người

□ Trang thiết bị máy móc, công cụ lao động

□ Động vật, vật nuôi

□ Không biết

210

Số lượng nạn nhân

Số lượng: …………………………….

211

Danh sách nạn nhân

(ghi rõ họ tên tất cả nạn nhân và tiến hành điều tra thông tin các nạn nhân )

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Chú thích: Mỗi vụ tai nạn, sự cố có thể liên quan đến nhiều nạn nhân. Mỗi nạn nhân có một báo cáo thông tin riêng, trong đó bao gồm mã vụ tai nạn, sự cố. Tất cả những báo cáo thông tin nạn nhân cùng vụ tai nạn phải đính kèm nhau và kèm với thông tin vụ tai nạn để dễ dàng nhập dữ liệu, lưu trữ và xử lý thông tin.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo thông tin về các tai nạn, sự cố do BMVN sau chiến tranh gây ra

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button