Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo tình hình điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo tình hình điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng là gì?

Mẫu báo cáo tình hình điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình điều chỉnh địa điểm kinh doanh… Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

2. Mẫu báo cáo tình hình điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG/DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/…
Điện thoại: … Fax: …

…, ngày … tháng … năm

Kính gửi: ………………………………………………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG

(Quý … năm …)

Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng số … ngày …

1. Báo cáo tình hình mạng lưới kinh doanh mua, bán vàng miếng

TT

Nội dung

Số lượng

1

Tổng số địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng quý trước

2

Số địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng thay đổi tên, địa chỉ

3

Số địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng bổ sung trong quý báo cáo

4

Số địa điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng trong quý báo cáo

5

Tổng số địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng đến hết quý báo cáo

2. Danh sách địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng thay đổi tên, địa chỉ

STT

Trước thay đổi

Sau thay đổi

Số/ ngày đăng ký kinh doanh của địa điểm thay đổi

Tên

Địa chỉ

Tên

Địa chỉ

1

3. Danh sách địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng bổ sung

STT

Tên địa điểm

Địa chỉ

Số/ ngày đăng ký kinh doanh của địa điểm bổ sung

1

4. Danh sách địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng chấm dứt hoạt động

STT

Tên địa điểm

Địa chỉ

Số/ ngày đăng ký kinh doanh của địa điểm chấm dứt

1

Người lập biểu
(Ký, họ tên, số điện thoại)

Đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng/ doanh nghiệp
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button