Biểu Mẫu

Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên

Tải về

Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm phiếu xếp loại Đảng viên. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin cá nhân của các Đảng viên được xếp loại, nội dung kiểm phiếu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

  1. Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên số 1

  ĐẢNG BỘ………………..

  CHI BỘ …………………………..

  *

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ………, ngày….. tháng …..năm ………

  BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

  PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN
  NĂM ……..

  Hôm nay, vào lúc …… giờ …….. phút, ngày ………tháng …………. năm………..

  Tại: …………………………….

  Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

  1.

  Trưởng ban

  2.

  Thành viên

  3.

  Thành viên

  Tiến hành kiểm phiếu phân tích, đánh giá, xếp loại đảng viên năm ……….của Chi bộ ………………………………………………………. thuộc Đảng bộ trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh như sau:

  – Tổng số đảng viên được triệu tập: …… đồng chí

  Chính thức: …… đồng chí

  – Tổng số đảng viên có mặt: …….đồng chí (……….%)

  Chính thức: ……..đồng chí

  – Tổng số phiếu phát ra: ……. phiếu

  – Tổng số phiếu thu vào: …….. phiếu

  – Số phiếu hợp lệ: ……..phiếu

  – Số phiếu không hợp lệ: ………phiếu

  Kết quả kiểm phiếu như sau:

  TT

  Họ và tên

  Số phiếu/tổng số

  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Hoàn thành nhiệm vụ

  Không hoàn thành nhiệm vụ

  1

  2

  Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, danh sách xếp loại đảng viên 2018 như sau:

  1. Đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (không quá 20% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ):

  STT

  Họ

  Tên

  Số phiếu

  Tỷ lệ

  1.

  2.

  3.

  2. Đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ:

  STT

  Họ

  Tên

  Số phiếu

  Tỷ lệ

  1.

  2.

  3.

  3. Đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ

  STT

  Họ

  Tên

  Số phiếu

  Tỷ lệ

  1.

  2.

  3.

  4. Đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

  STT

  Họ

  Tên

  Số phiếu

  Tỷ lệ

  1.

  2.

  3.

  Biên bản được lập thành 02 bản (1 bản lưu tại chi bộ, 1 bản gửi báo cáo Đảng ủy) và được thông qua Hội nghị vào lúc …….. giờ …… cùng ngày./.

  TM/ CHI BỘ

  BÍ THƯ

  T/M BAN KIỂM PHIẾU

  TRƯỞNG BAN

  2. Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên số 2

  ĐẢNG BỘ……………………..

  Chi bộ…………………………….

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ————–

  ….… ngày….. tháng….năm 20……..

  BIÊN BẢN

  Kiểm phiếu xếp loại đảng viên năm 20……

  Thực hiện Hướng dẫn của Đảng uỷ …………………..về việc đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm………………, Chi bộ……………………………….đã tiến hành xếp loại đảng viên năm ………………………

  Tổng số đảng viên của chi bộ……………….đ/c, trong đó:

  + Đảng viên chính thức: ……………đ/c

  + Đảng viên dự bị: ……………………..đ/c

  + Số đảng viên không phải xếp loại (mới kết nạp chưa đủ 6 thàng):………. đ/c

  Số đảng viên vắng mặt………………..đ/c, lý do:…………………………..

  Số đảng viên có mặt:……………………..đ/c

  Hội nghị nhất trí xếp loại đảng viên năm ……. bằng hình thức bỏ phiếu kín

  Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí:

  1. Đ/c……………………………………………………………………………. Trưởng ban

  2. Đ/c……………………………………………………………………………. Uỷ viên

  3. Đ/c……………………………………………………………………………. Uỷ viên

  Kết quả kiểm phiếu như sau:

  Số phiếu phát ra ……………………..phiếu, số phiếu thu về …………………………….

  Số phiếu hợp lệ…………………………..phiếu, không hợp lệ…………………………….

  I. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  1. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

  2. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

  3. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

  II. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

  1. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

  2. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

  3. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

  4. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

  5. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

  6. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

  7. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

  8. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

  9. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

  10. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

  11. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

  12. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

  13. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

  14. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

  15. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

  III. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

  1. Đ/c………………………………………………………………………đạt……………../…………

  2. Đ/c……………………………………………………………………..đạt……………../………….

  IV. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

  1. Đ/c………………………………………………………………………đạt……………../…………….

  Biên bản thông qua Hội nghị vào hồi…….giờ……phút, ngày…….tháng…….năm 20……

  CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

  T/M BAN KIỂM PHIẾU

  Trưởng ban

  3. Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên số 3

  ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………….

  CHI BỘ: ……………………………

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ……….., ngày…tháng…năm…

  BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

  Đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

  phân loại đảng viên năm ……….

  1. Hội nghị chi bộ…………………………………………………. tổ chức vào ngày …./11/………. đã tiến hành bỏ phiếu kín đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phân loại đảng viên năm ………..

  2. Hội nghị đã thông qua danh sách đảng viên để biểu quyết phân loại năm ………. gồm ……. đồng chí có tên sau đây:

  TT

  Họ và tên

  Đối tượng đảng viên được đánh giá

  Chính thức

  Dự bị

  Sinh hoạt tạm thời

  Làm việc lưu động

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  3. Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu gồm …. đồng chí:

  + Đồng chí………………………………….…………., Trưởng ban,

  + Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

  + Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

  + Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

  + Đồng chí……………………………….……………., Ban viên.

  4. Tổng số đảng viên được triệu tập là: …… đồng chí.

  + Số có mặt lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

  + Số vắng mặt lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

  5. Tổng số phiếu phát ra: … phiếu. – Tổng số phiếu thu vào: … phiếu.

  + Số phiếu hợp lệ: … phiếu

  + Số phiếu không hợp lệ: … phiếu

  6. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

  6.1. Số phiếu cụ thể:

  TT

  Họ và tên

  Kết quả số phiếu

  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  Hoàn thành tốt

  nhiệm vụ

  Hoàn thành

  nhiệm vụ

  Không

  hoàn thành

  nhiệm vụ

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  6.2. Tỷ lệ % theo số phiếu:

  TT

  Họ và tên

  Tỷ lệ % số phiếu

  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  Hoàn thành tốt

  nhiệm vụ

  Hoàn thành

  nhiệm vụ

  Không

  hoàn thành

  nhiệm vụ

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  7. Căn cứ Quy định số ……………………… ngày …………………… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại đảng viên và Hướng dẫn số ……………………… ngày ……………………. của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thì kết quả bỏ phiếu kín đề nghị phân loại đảng viên năm ………. do chi bộ đánh giá như sau:

  TT

  Họ và tên

  Kết quả đề nghị cấp ủy cấp trên phân loại

  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  Hoàn thành tốt

  nhiệm vụ

  Hoàn thành

  nhiệm vụ

  Không

  hoàn thành

  nhiệm vụ

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  8. Biên bản này làm thành 2 bản, thông qua hội nghị vào lúc ….. giờ, ….. phút ngày ….. tháng 11 năm ………..

  TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button