Biểu Mẫu

Mẫu C2-01c/NS lệnh chi tiền

Tải về

Mẫu C2-01c/NS – Lệnh chi tiền

Mẫu C2-01c/NS – Lệnh chi tiền được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mẫu lệnh chi tiền bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017, mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của mẫu lệnh chi tiền như sau:

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

…………………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

LỆNH CHI TIỀN

Thực chi Tạm ứng

Chuyển khoản Tiền mặt

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ngày……………………………………………………………

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước………………………………………………………………………………

Chi Ngân sách xã Tài khoản:…………………………………………………………………………….

Mã TCNS Tên CTMT, DA:…………………………………………………………………………………

Mã CTMT, DA:…………………………………………………………………………………………………

Nội dung chi

Mã NDKT

chương

Mã ngành KT

Mã nguồn NSNN

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………..

Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:…………………………………………………………..

Số CMND:……………….Cấp ngày:……………………..Nơi cấp:…………………………

Tài khoản:………………………..Tại KBNN(NH):…………………………………………….

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Ngày…….tháng……năm …………

Phụ trách kế toán Thủ trưởng

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày…….tháng……năm ………… Ngày…….tháng……năm …………

BỘ PHẬN KSC BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Kiểm soát Phụ trách Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu lệnh chi tiền

Tải các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button