Biểu Mẫu

Mẫu C2-11b/NS giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện

Tải về

Mẫu C2-11b/NS – Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện

Mẫu C2-11b/NS – Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mẫu giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện như sau:

GIẤY RÚT DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

Căn cứ dự toán ngân sách huyện bổ sung cho ngân sách xã,

Đề nghị KBNN:………………………………………………………………………..

Chi NS cấp huyện:……………………….Tài khoản:……………………………

Theo chi tiết:……………………………………………………………………………

Diễn giải

Mã NDKT

Mã chương

Mã ngành KT

Mã CTMT, DA

Mã nguồn NSNN

Số tiền

1. Bổ sung cân đối ngân sách

2. Bổ sung có mục tiêu

Tổng cộng (1+2):

Đồng thời hạch toán số thu bổ sung ngân sách xã, Mã TCNS theo chi tiết sau:

Diễn giải

Mã NDKT

Mã chương

Số tiền

1. Bổ sung cân đối ngân sách

2. Bổ sung có mục tiêu

Tổng cộng (1+2):

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………..

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Ngày …. tháng …. năm ……..

Phụ trách kế toán Chủ tịch UBND xã

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Bộ phận Kiểm soát chi

Ngày …….. tháng ……. năm ……..

Kiểm soát Phụ trách

Bộ phận Kế toán

Ngày …….. tháng ……. năm ……..

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện

Tải các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button