Biểu Mẫu

Mẫu C4-01/KB ủy nhiệm thu

Tải về

Mẫu C4-01/KB – Ủy nhiệm thu

Mẫu C4-01/KB – Ủy nhiệm thu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mẫu ủy nhiệm thu bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017, mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của mẫu ủy nhiệm thu như sau:

ỦY NHIỆM THU

Lập ngày……. tháng…….. năm……….

Đơn vị bán hàng:………………………………………………………………………………………..

Mã ĐVQHNS:………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………………..

Tại:……………………………………………………………………………………………………………..

Hợp đồng (hay đơn đặt hàng) số:…………………………..ngày………. tháng………. năm

Chứng từ kèm theo:………………………………………………………………………………………

Đơn vị mua hàng:……………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:…………………….Mã NDKT:………………….Mã ngành KT:…………………..Mã chương:………………Mã nguồn NSNN:………………….

Tại Kho bạc Nhà nước:………………………………………………………………………………………

Số tiền chuyển: Bằng số:…………………………………………………………………….

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………..

Số ngày chậm trả :………………………………………………………………………………….

Số tiền phạt chậm trả : Bằng số:………………………………………………………………

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………….

Tổng số tiền chuyển: Bằng số:………………………………………………………………

Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………..

ĐƠN VỊ BÁN

Kế toán Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Nhận chứng từ ngày……. tháng……. năm………

Kế toán Kế toán trưởng

NGÂN HÀNG BÊN BÁN

Ghi sổ ngày……. tháng……. năm………

Kế toán Kế toán trưởng

Thanh toán ngày……. tháng……. năm………

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu ủy nhiệm thu

Mẫu ủy nhiệm thu

Tải các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button