Biểu Mẫu

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn

Tải về Bản in

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn là gì? Mẫu chứng chỉ năng lực gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn là gì?

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn là mẫu chứng chỉ được lập ra để chứng nhận về năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát rà phá bom mìn vật nổ. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./CCNL-BQP

Hà Nội, ngày tháng năm ……

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
Hoạt động Tư vấn, Giám sát và Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về Quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

Căn cứ Thông tư số 195/TT-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

Xét đề nghị của … tại Tờ trình số…. ngày … tháng … năm 20…. về việc cấp (đổi) Chứng chỉ năng lực tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn,

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Cấp (đổi) Chứng chỉ năng lực Tư vấn, Giám sát và Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn cho ………. (tên đơn vị):

– Địa chỉ: ………………………………………

– Lực lượng: ………………………………….

– Tài khoản: …………………………………..

– Mã số thuế: …………………………………

– Phạm vi hoạt động: …………………………..

– Lĩnh vực hoạt động: Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn

– Chứng chỉ này có thời hạn 2 năm, kể từ ngày… tháng … năm 20…

Nơi nhận:

– Đ/c Bộ trưởng BQP;
– Đ/c Tổng Tham mưu trưởng – Thứ trưởng BQP;
– Binh chủng Công binh;
– Cục Tác chiến/BTTM;
– VNMAC;
– Đơn vị được cấp;
– Lưu: VT, THBĐ; …(08b).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button