Biểu Mẫu

Mẫu chương trình khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ

Tải về Bản in

Mẫu chương trình khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ là gì? Mẫu chương trình khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu chương trình khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ là gì?

Mẫu chương trình khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ là mẫu bản chương trình được lập ra để ghi chép về chương trình khắc phụ hậu quả bom mìn vật nổ. Mẫu nêu rõ thông tin chương trình khắc phục… Mẫu được ban hành theo Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu chương trình khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ

CHƯƠNG TRÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VẬT NỔ
(Giai đoạn …)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Đặc điểm tình hình

Khái quát, phân tích, đánh giá thực hạng ô nhiễm bom mìn vật nổ hiện tại; ảnh hưởng của bom mìn vật nổ đến việc phát triển kinh tế xã hội; thực trạng, nguồn lực và khả năng khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ.

2. Kết quả khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh giai đoạn trước.

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát

2. Mục tiêu cụ thể

III. THỜI GIAN, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian thực hiện

2. Phạm vi hoạt động chương trình

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH

V. CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Chỉ tiêu thực hiện chương trình

– Chỉ tiêu giảm thiểu tai nạn và rủi ro;

– Chỉ tiêu giảm thiểu diện tích nghi ngờ ô nhiễm và diện tích đất đai được điều, tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ;

– Chỉ tiêu diện tích đất đai được sử dụng sau điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ;

– Chỉ tiêu giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn;

– Chỉ tiêu hỗ trợ nạn nhân bom mìn;

– Chỉ tiêu giảm thiểu tỷ lệ hộ nghèo và an sinh xã hội trong khu vực ô nhiễm bom mìn;

– Chỉ tiêu nguồn lực, chỉ tiêu huy động nguồn lực so với nhu cầu;

– Các chỉ tiêu đánh giá khác.

2. Giải pháp thực hiện chương trình

– Giải pháp chính sách và cơ chế;

– Giải pháp nguồn vốn;

– Giải pháp nhân lực.

VI. HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

VII. QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Quản lý, điều hành

2. Phân công tổ chức thực hiện

VIII. CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

1. Xác định các ưu tiên

2. Các dự án thuộc chương trình

2.1. Dự án điều tra, khảo sát lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ

2.2. Các dự án rà phá bom mìn

2.3. Các dự án giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn; tuyên truyền về thực trạng, hiểm họa bom mìn

2.4. Các dự án hỗ trợ nạn nhân bom mìn

2.5. Các dự án phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại các vùng ô nhiễm, hỗ trợ nạn nhân tái hoà nhập cộng đồng lồng ghép với các chương trình tái định cư cho nhân dân vùng ô nhiễm bom mìn vật nổ.

2.6. Các dự án khác phục vụ chương trình

Mẫu chương trình khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button