Biểu Mẫu

Mẫu công văn thông báo kết quả thẩm định kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn

Tải về Bản in

Mẫu công văn thông báo kết quả thẩm định kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn là gì? Mẫu công văn thông báo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu công văn thông báo kết quả thẩm định kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn là gì?

Mẫu công văn thông báo kết quả thẩm định kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về thông báo kết quả thẩm định kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, kết quả thẩm định… Mẫu được ban hành theo Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu công văn thông báo kết quả thẩm định kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………….
V/v thông báo kết quả thẩm định chương trình, kế hoạch…

Hà Nội, ngày tháng năm ……

Kính gửi: UBND Tỉnh, thành phố …………………………………

Bộ Quốc phòng đã nhận Công văn số … ngày … của … đề nghị thẩm định Chương trình (Kế hoạch) của (Tên Bộ, ngành, địa phương).

Căn cứ Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ;

Căn cứ (khác có liên quan) …………………………………………………….

Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm tra của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Bộ Quốc phòng thông báo kết quả thẩm định Chương trình (kế hoạch) của tỉnh, thành phố như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (KẾ HOẠCH)

II. HỒ SƠ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH (KẾ HOẠCH)

1. Văn bản pháp lý

(Liệt kê các văn bản pháp lý trong hồ sơ trình)

2. Hồ sơ, tài liệu dự án liên quan

III. NỘI DUNG HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH (KẾ HOẠCH) TRÌNH THẨM ĐỊNH

Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của hồ sơ Chương trình (Kế hoạch) đề nghị thẩm định được gửi kèm theo Công văn đề nghị thẩm định Chương trình (Kế hoạch) của UBND tỉnh

IV. TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp theo chức năng nhiệm vụ.

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH (KẾ HOẠCH)

1. Về nội dung chính của Chương trình (kế hoạch)

a) Mục tiêu, định hướng;

b) Nội dung, giải pháp, biện pháp, lộ trình, nguồn lực thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

c) Xác định nội dung khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh cần lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ và địa phương.

2. Về sự phù hợp của chương trình, kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh:

a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ và của cấp tỉnh; chương trình, kế hoạch có liên quan đã được phê duyệt;

b) Chương trình (kế hoạch) khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh cấp quốc gia;

c) Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn khác có liên quan;

d) Bản đồ, tài liệu, số liệu về hiện trạng kinh tế – xã hội, điều kiện tự nhiên và thực trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

VI. KẾT LUẬN

1. Chương trình (kế hoạch) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

2. Kiến nghị

Trên đây là thông báo của Bộ Quốc phòng về kết quả thẩm định Chương trình (kế hoạch) của ……….. Đề nghị cơ quan, đơn vị nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– …;
– Lưu..

BỘ TRƯỞNG

Mẫu công văn thông báo kết quả thẩm định kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button