Biểu Mẫu

Mẫu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Tải về Bản in

Mẫu danh sách ghi chép đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Mẫu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Mẫu nêu rõ thông tin của người tham gia bảo hiểm… Mẫu được ban hành theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

  BHXH……..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

  Năm 20…

  (Kèm theo công văn số…. /… ngày… tháng… năm … của BHXH…)

  STT

  Họ và tên

  Mã số BHXH

  Ngày tháng năm sinh

  Giới

  Địa chỉ

  Số thẻ BHYT đã phát hành trong năm

  Nơi đăng ký KCB ban đầu

  1

  Nguyễn Văn A

  2

  3

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  … ngày…. tháng….năm.
  GIÁM ĐỐC
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  Mẫu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button