Biểu Mẫu

Mẫu đơn đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng

Tải về Bản in

Mẫu đơn đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng là gì? Mẫu đơn đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

Mẫu đơn đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin bán hàng hoàn thuế… Mẫu được ban hành theo Thông tư 92/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu đơn đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

V/v Đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng

…….., ngày……tháng năm 20…

Kính gửi: Cục Thuế/Chi cục Thuế……………..

Tên doanh nghiệp: …………………………………..(1)……………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………(1)……………..………………………………..

Số điện thoại…………………; Số Fax:………………………….Email………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh: Số……. Ngày cấp……… Nơi cấp………

Ngành nghề kinh doanh:……………………(chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đến việc đăng ký cửa hàng bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng)

Nay, ………………….(1)………………………………….. đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014, Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tại các địa điểm sau:

STT

Tên chi nhánh/cửa hàng/cửa hàng đại lý (2)

Mã số thuế

Địa chỉ thuế

Thông tin chữ ký số (3)

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh/cửa hàng/cửa hàng đại lý

1

2

3

4

5

6

……………………………(1) cam kết kinh doanh bán hàng hoàn thuế tại các địa điểm nêu trên, lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế trên Hệ thống khi bán hàng hoặc chuyển dữ liệu hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đã lập đến Hệ thống và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

………………… (1) ………… kính đề nghị Cục Thuế/Chi cục Thuế…………….. công nhận ……………………(1) là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT,…(…b)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Ghi tên, địa chỉ doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp đăng ký;

(2) Ghi tên chi nhánh/ cửa hàng của doanh nghiệp/cửa hàng đại lý;

(3) Ghi chi tiết theo các thông tin sau; số định danh chứng thư số, tên đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số, tên người được cấp chứng thư số, ngày hiệu lực, ngày hết hiệu lực, khóa công khai Trường hợp các địa điểm bán hàng đều dùng chung một chữ ký số thì chỉ phải ghi một lần;

(4) Trường hợp doanh nghiệp đăng ký điểm bán hàng cho chi nhánh, cửa hàng, cửa hàng đại lý thì gửi cho cơ quan thuế nơi quản lý chi nhánh, cửa hàng, cửa hàng đại lý 01 bản để biết và thực hiện

Mẫu đơn đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button