Biểu Mẫu

Mẫu dự toán thu quản lý dự án

Tải về

Mẫu dự toán thu quản lý dự án theo năm

Mẫu dự toán thu quản lý dự án là mẫu dự toán được lập ra để dự toán thu quản dự án theo năm. Mẫu dự toán nêu rõ thông tin năm lập dự toán, nguồn kinh phí năm trước chuyển sang, dự án bổ sung… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu dự toán thu quản lý dự án tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu dự toán thu quản lý dự án như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày…tháng….năm….

DỰ TOÁN THU QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 20…

Đơn vị: (Tên chủ đầu tư / BQLDA)

Đơn vị tính:…

TT

Danh mục dự án

Tổng kinh phí sử dụng theo dự án

Lũy kế kinh phí đã sử dụng các năm trước

Kinh phí dự kiến sử dụng năm kế hoạch

Kinh phí còn để sử dụng các năm sau

Số tiền

Tỷ lệ (1) (%)

1

2

3

4

5

6

7=3-4-5

Tổng cộng (2)

100

I

Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang

II

Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý

1

Dự án…

2

Dự án…

III

Dự án bổ sung trong năm (nếu có) (3)

1

Dự án…

2

Dự án…

IV

Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn (nếu có) đã trừ các khoản thuế phải nộp (4)

1

2

V

Nguồn thu hợp pháp khác

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tỷ lệ (%) bằng số tiền dự kiến trích của từng dự án chia cho Tổng số tiền dự kiến trích sử dụng trong năm kế hoạch nhân 100%.

(2) Trường hợp có phát sinh tỷ lệ trích chi phí QLDA cho chủ đầu tư thì ghi rõ phần chủ đầu tư được hưởng, phần QLDA được hưởng trong năm kế hoạch.

(3) Trong quá trình thực hiện, nếu được giao bổ sung dự án, chủ đầu tư/BQLDA lập bổ sung Bảng này, ghi rõ ngày tháng năm lập bổ sung, số tiền trích từ các dự án bổ sung để thực hiện quản lý, xác định lại tỷ lệ trích ở Cột 6 cho từng dự án trên tổng số dự kiến trích làm cơ sở để phê duyệt điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán chi phí quản lý dự án năm.

(4) Đối với BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực có các hoạt động tư vấn cho các chủ đầu tư khác.

Mẫu dự toán thu quản lý dự án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button