Biểu Mẫu

Mẫu giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Tải về Bản in

Mẫu giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng là gì? Mẫu giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng là gì?

Mẫu giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng là mẫu bản giấy phép được lập ra để ghi chép về giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Mẫu nêu rõ nội dung giấy phép… Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

2. Mẫu giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /GP-NHNN

Hà Nội, ngày tháng năm

GIẤY PHÉP KINH DOANH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015, Thông tư số 03/2017/TT-NHNN ngày 06 tháng 6 năm 2017 và Thông tư số … ngày … của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ;

Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép:

1. Tên tổ chức tín dụng/doanh nghiệp:

2. Địa chỉ trụ sở chính:

3. Vốn điều lệ:

hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Điều 2. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giấy phép này được lập thành năm (05) bản chính: một (01) bản cấp cho tên tổ chức tín dụng/doanh nghiệp, ba (03) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một (01) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh … ./.

Nơi nhận:
– Như Điều 1;
– NHNN chi nhánh…;
– Cơ quan TTGSNH;
– Lưu: VP, QLNH (2).

THỐNG ĐỐC

Mẫu giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button