Biểu Mẫu

Mẫu HCTL-7: Mẫu đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật

Tải về

Mẫu đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật là mẫu văn bản do Sở thương mại trực tiếp ban hành về việc chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Thương nhân…

Mẫu HCTL-7
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007
của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính)

Tên DN

Số:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

………., ngày….. tháng….. năm 200….

ĐĂNG KÝ
TỔ CHỨC TRƯNG BÀY HÀNG GIẢ, HÀNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỂ SO SÁNH VỚI HÀNG THẬT

Kính gửi: Sở Thương mại.………………….

Tên thương nhân:…………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………

Người liên hệ:………………………….. Điện thoại:………………………………

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật như sau:

– Tên, thời gian, địa điểm của hội chợ, triển lãm thương mại sẽ trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tên đơn vị tổ chức:…………………………………………

– Tên gian hàng trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: ……………………….

……………………………………………………………………………………………..

– Loại hàng trưng bày (chi tiết): ……………………………………………………………

– Số lượng hàng hóa trưng bày (chi tiết cho từng loại hàng hóa):…………………………

(Tên thương nhân) gửi kèm:

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương).

Bản sao giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (nếu có).

Giấy xác nhận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định của pháp luật.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button