Biểu Mẫu

Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

Tải về

Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh áp dụng đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh, bao gồm những nội dung: nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, nội dung dự án đầu tư …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03]

1. Tên Chi nhánh:

[04]

2. Địa chỉ:

[07]

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

4. Ngành, nghề kinh doanh:
II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

….. …, ngày …… tháng …… năm …….

[19]

NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button