Biểu Mẫu

Mẫu hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư

Tải về

Mẫu hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với trường hợp đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư, bao gồm những nội dung: nội dung thành lập doanh nghiệp, nội dung dự án đầu tư …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01] Kính gửi:
[02] Nhà đầu tư:

Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

[03] 1. Tên doanh nghiệp:
[04] 2. Địa chỉ trụ sở chính:
[05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)
[06] 3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:
[07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh:
[09] 6. Vốn của doanh nghiệp:
[10] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

II. Nội dung dự án đầu tư:

[11] 1. Tên dự án đầu tư:
[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:
[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16] 5. Thời hạn hoạt động:
[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

2) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

…….., ngày …… tháng …… năm …….

[19]

NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button