Biểu Mẫu

Mẫu PC25: Mẫu biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Tải về

Mẫu biên bản về việc kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của phương tiện kiểm định… Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

  1. Mẫu biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

  Mẫu số PC25

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _______________________

  BIÊN BẢN

  Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

  ______________

  Hồi giờ phút, ngày tháng năm tại: ,

  Chúng tôi gồm:

  Đã tiến hành kiểm định chất lượng, chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo văn bản đề nghị kiểm định ngày ….tháng….năm…..của (1)

  I. PHƯƠNG THỨC KIỂM ĐỊNH:

  1. Mẫu thử nghiệm:

  …………………………………………

  2. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:

  …………………………………………..

  3. Kiểm định các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy:

  ……………………………………

  II. THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH:

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  III. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH:

  TT

  Tên, số hiệu, quy cách phương tiện

  Ký, mã hiệu

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Nơi sản xuất

  Năm sản xuất

  TT

  Nội dung kiểm định

  Đối chiếu về thông số kỹ thuật kiểm định

  Nhận xét đánh giá

  Theo

  QCVN/TCVN/ quy định

  Tài liệu kỹ thuật

  Thực tế

  IV. KẾT LUẬN:

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  Biên bản được hoàn thành vào hồi….giờ phút ngày tháng năm…. và được lập thành…..bản./.

  NGƯỜI KIỂM ĐỊNH

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

  Ghi chú:

  (1) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định.

  2. Mẫu biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo Thông tư 66/2014/TT-BCA

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Mẫu số PC18
  Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

  BIÊN BẢN

  Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

  Hồi …… giờ…… phút, ngày … tháng … năm ….. tại: ………………………………….

  Chúng tôi gồm:

  ………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………….

  Đã tiến hành kiểm định chất lượng, chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy ghi ở trang ………….. và ………….. của

  I. Phương thức kiểm định:

  1. Mẫu thử nghiệm: ……………………………………………………………………………..

  2. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu: …………………………………………………………………….

  3. Kiểm định các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy ………………….

  II. Thiết bị kiểm định:

  ………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………….

  III. Kết quả kiểm định:

  ………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………….

  Số TT

  Tên, số hiệu, quy cách phương tiện

  Ký, mã hiệu

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Nơi sản xuất

  Năm sản xuất

  Số TT

  Nội dung kiểm định

  Yêu cầu về thông số kỹ thuật kiểm định

  Nhận xét đánh giá

  Theo TCVN

  Catalog

  Thực tế

  IV. Kết luận:

  ………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………….

  Biên bản được lập thành ……… bản./.

  Người kiểm định
  (, ghi rõ họ tên)

  Đại diện cơ quan kiểm định
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button