Biểu Mẫu

Mẫu PC29: Mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Tải về

Mẫu giấy chứng nhận về việc kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Mẫu giấy nêu rõ thông tin của phương tiện được kiểm định… Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

  1. Mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

  Ghi chú: Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa cổ hình Công an hiệu;

  (1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

  (2) Tên đơn vị cấp giấy chứng nhận kiểm định;

  (3) Đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

  (4) Đơn vị thực hiện kiểm định kỹ thuật;

  (5) Phương tiện phòng cháy, chữa cháy đề nghị kiểm định;

  (6) Tên và địa chi của đơn vị trực, tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

  (7) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

  BẢNG THNG

  PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

  (Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số …. ngày…tháng…..năm…. của ……(2)….)

  _______________

  TT

  Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện

  Ký, mã hiệu

  Đơn vị

  số lượng

  Nơi sản xuất

  Năm sản xuất

  Ghi chú

  2. Mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo Thông tư 66/2014/TT-BCA

  …….(1)…….
  …….(2)…….
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Mẫu số PC19
  Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

  Số: …/KĐ-PCCC

  GIẤY CHỨNG NHẬN

  KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

  Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

  Căn cứ Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

  Xét đề nghị của ………….. về việc kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện tại văn bản số ……………, ngày ……. tháng ……. năm …….;

  Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện tại biên bản kiểm định ngày …… tháng …… năm …… của ……………………………………,

  ………………………. (2) ……………………….

  CHỨNG NHẬN:

  Phương tiện/lô phương tiện ………………………. ghi tại trang …….. của ……………………

  Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định, về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

  …., ngày… tháng… năm….
  ………………(3)………………..
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Ghi chú: Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa có hình Công an hiệu.

  (1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

  (2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy chứng nhận kiểm định;

  (3) Chức vụ, quyền hạn của người ký.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button