Biểu Mẫu

Mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm

Tải về Bản in

Mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm là gì? Mẫu quyết định công nhận tổ khảo nghiệm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm là gì?

Mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, thông tin tổ chức khảo nghiệm… Mẫu được ban hành theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm

Mẫu số 03.KN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /QĐ-TT-…

Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BNN-TCCB ngày … tháng … năm … của … quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ đề nghị của tổ chức, cá nhân tại văn bản số ….. ngày … tháng … năm …;

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ và đề nghị của …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tổ chức ……………………………… đủ điều kiện khảo nghiệm giống cây trồng.

Loài cây trồng khảo nghiệm: ……………………………………………………….

Nội dung khảo nghiệm: ……………………………………………………………..

Vùng khảo nghiệm: ……………………………………………………………………………………….

Điều 2. Tổ chức khảo nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện khảo nghiệm theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các đơn vị thuộc Cục; tổ chức khảo nghiệm, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều …;
– …;
– Lưu: VT, …

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button