Biểu Mẫu

Mẫu quyết định về việc công nhận vườn cây đầu dòng

Tải về Bản in

Mẫu quyết định về việc công nhận vườn cây đầu dòng là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định về việc công nhận vườn cây đầu dòng là gì?

Mẫu quyết định về việc công nhận vườn cây đầu dòng là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công nhận vườn cây đầu dòng. Mẫu nêu rõ nội dung công nhận… Mẫu được ban hành theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu quyết định về việc công nhận vườn cây đầu dòng

Mẫu số 05.CĐD

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /QĐ -… (1)-(2)….

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận vườn cây đầu dòng

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ ………………………………… (3) ……………………………………….;

Căn cứ …………………………………… (4) …………………………………….;

Căn cứ Biên bản họp ngày … tháng … năm 20… của Hội đồng thẩm định vườn cây đầu dòng;

Xét đề nghị của ……………………………………………………………………………………….. (5),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận vườn cây đầu dòng …………….. (6) (trường hợp có nhiều vườn cây đầu dòng được công nhận: …………………………………………………….. (7).

Mã hiệu vườn cây đầu dòng: …………………………………………………………………… (8);

Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng: …

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng

Tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 33 Luật Trồng trọt và các quy định pháp lý khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan; tổ chức, cá nhân đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều …;
– Lưu: VT, ….

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan thực hiện công nhận vườn cây đầu dòng.

(3) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức).

(4) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định.

(5) Chức vụ của lãnh đạo cơ quan thực hiện công nhận vườn cây đầu dòng.

(6) Ghi rõ tên của loài, giống cây đầu dòng được công nhận (ví dụ: xoài cát Hòa Lộc).

(7) Danh sách vườn cây đầu dòng được công nhận.

(8) Ghi mã hiệu vườn cây đầu dòng như tại Giấy công nhận.

Mẫu quyết định về việc công nhận vườn cây đầu dòng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button