Biểu Mẫu

Mẫu số 04/NOPT: Thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Tải về

Mẫu thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Mẫu thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc bổ sung, không chấp nhận hồ sơ gian hạn nộp thuế. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin cơ quan thuế ra thông báo, thông tin về doanh nghiệp nhận thông báo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Mẫu thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế như sau:

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ
BAN HÀNH THÔNG BÁO

—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Số: ……./TB-…………….

…………, ngày………. tháng …….. năm …...

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Kính gửi:……………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Địa chỉ nhận thông báo :………………………………………………

Căn cứ Điều 49 và Điều 51 của Luật Quản lý thuế.

Sau khi xem xét hồ sơ nghị gia hạn nộp thuế của ……………… nộp ngày …………., cơ quan thuế ……………. thông báo:

Hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của …………………………….. không đầy đủ thủ tục theo quy định, cụ thể còn thiếu những nội dung và tài liệu sau đây: ………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo này. Trường hợp người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn nêu trên, cơ quan thuế sẽ không giải quyết đề nghị gia hạn nộp thuế.

(hoặc: Không chấp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của …………………………………. nộp ngày ……………………. do không thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế).

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế ………….. theo số điện thoại: ………………………. địa chỉ: ………………………………………………………….

Cơ quan thuế ………. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT;….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button