Biểu Mẫu

Mẫu số 49-HC: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Tải về

Mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 49-HC: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin nội dung sửa đổi, bổ sung… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số 49-HC: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm như sau:

Mẫu số 49-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN….. (1)

–––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––

Số:…./…./TB-TA

…………, ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Kính gửi:………………………………………………………..(2)

Địa chỉ:………………………………………………………….(3)

Căn cứ vào khoản 2 Điều 258 của Luật tố tụng hành chính;

Xét đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm của…………………………………………………(4) đề ngày…………(5) về việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) số……….. ngày…..tháng….năm……..của Tòa án……………………… đã có hiệu lực pháp luật;

Tòa án nhân dân……………………………… yêu cầu………………………………….. sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong thời hạn….. ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này:

1. …………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………..

Trường hợp người đề nghị không sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị và gửi lại cho Tòa án trong thời hạn trên thì Tòa án trả lại đơn đề nghị, tài liệu chứng cứ kèm theo cho người đề nghị và chưa thụ lý đơn đề nghị của đương sự.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, hồ sơ giải quyết đơn.

CHÁNH ÁN (6)

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 49-HC:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân nhận đơn đề nghị; nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao tại đâu (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).

(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ người đề nghị; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đề nghị (ghi theo đơn đề nghị). Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên.

(5) Ghi ngày, tháng, năm đương sự làm đơn đề nghị.

(6) Trường hợp Chánh án phân công cho người có thẩm quyền ký thay, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền thì người đó ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Mẫu số 49-HC: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button