Biểu Mẫu

Mẫu số C2-01b/NS lệnh chi tiền (phục hồi)

Tải về

Mẫu số C2-01b/NS – Lệnh chi tiền (phục hồi)

Mẫu số C2-01b/NS – Lệnh chi tiền (phục hồi) được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của lệnh chi tiền (phục hồi) như sau:

Cơ quan Tài chính

………………………

LỆNH CHI TIỀN (phục hồi)

Loại tiền: …. Chuyển khoản…….Tiền mặt…….

Số lệnh chi tiền……………………………………………Ngày lệnh chi tiền……………………………………..

Cơ quan Tài chính……………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước………………………………………………………………………………………….

Chi Ngân sách…………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………………………..

Tên CTMT, DA:……………………………………………………………………………………………………………

Mã CTMT, DA:……………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung chi

Mã nguồn NSNN

Mã chương

Mã ngành KT

NDKT

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:…………………………………………………………………………………………

Số CMND:……………………………Cấp ngày:…………………………….Nơi cấp:…………………………………….

Tài khoản:………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại KBNN(NH):……………………………………………………………………………………………………………………

CƠ QUAN TÀI CHÍNH

Ngày nhập LCT vào hệ thống……/…./…….

Kế toán trưởng Thủ trưởng

(Ghi họ tên) (Ghi họ tên)

Bản in phục hồi tại KBNN……………………..ngày ….. tháng ….. năm …..

Người nhận tiền

Ngày…tháng…năm…

(Ký, ghi họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Thanh toán ngày … tháng … năm …

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NGÂN HÀNG) B

Ngày…tháng…năm…

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu lệnh chi tiền (phục hồi)

Lệnh chi tiền phục hồi

Tải các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button