Biểu Mẫu

Mẫu số C4-03/KB giấy ủy nhiệm chi

Tải về

Mẫu số C4-03/KB – Giấy ủy nhiệm chi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu số C4-03/KB Giấy ủy nhiệm chi là mẫu giấy được lập ra để ghi chép lại việc ủy nhiệm chi của kho bạc nhà nước. Mẫu giấy nêu rõ thông tin người phát lệnh, người nhận lệnh. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy ủy nhiệm chi như sau:

Không ghi vào

khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC…………

Mẫu số C4-03/KB

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

của Bộ Tài chính)

Số:…………………..

ỦY NHIỆM CHI

(Dùng trong thanh toán chuyển tiếp)

Lập ngày….. tháng……. năm…….

KBNN nhận chuyển tiếp: ……………………………………………………………..

Số hiệu tài khoản: ……………………………………………………………………….

Thanh toán chuyển tiếp cho KBNN: ……………………………………………….

Người phát lệnh: ………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………

Tại KBNN (Ngân hàng): ………………………………………………………………..

Người nhận lệnh: …………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………

Tại KBNN (Ngân hàng): ………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán, chuyển tiền: ………………………………………………….

Số tiền ghi bằng số: ……………………………………………………………………..

Số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………

NGÂN HÀNG (KBNN) NHẬN TIỀN

Ghi sổ ngày………/………/…………

KHO BẠC NHẬN CHUYỂN TIẾP

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Kế toán trưởng

Kế toán

Mẫu giấy ủy nhiệm chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button