Biểu Mẫu

Mẫu số C4-10/KB bảng kê các khoản thanh toán bằng séc qua ngân hàng

Tải về

Mẫu số C4-10/KB bảng kê các khoản thanh toán bằng séc qua ngân hàng theo Thông tư 77

Mẫu số C4-10/KB bảng kê các khoản thanh toán bằng séc qua ngân hàng là mẫu bảng kê được lập ra để kê về các khoản thanh toán bằng séc qua ngân hàng. Mẫu bảng kê nêu rõ thông tin đơn vị thụ hưởng, số tiền… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C4-10/KB bảng kê các khoản thanh toán bằng séc qua ngân hàng như sau:

Không ghi vào

khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC………….

Mẫu số C4-10/KB

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

Số:……………..………

BẢNG KÊ CÁC KHOẢN THANH TOÁN BẰNG SÉC QUA NGÂN HÀNG

Lập ngày……. tháng……. năm………

Tên đơn vị thụ hưởng: ………………………………………………………………………………

Tài khoản: ……………………………………………………………………………………………….

Để ghi Nợ TK 3911 – Phải trả thanh toán bằng tiền mặt qua ngân hàng …………..

Tại KBNN ………………………………………………………………………………………………..

STT

Séc

Tên đơn vị cá nhân phát hành séc

Số tài khoản

Tên NH thanh toán

Số tiền

Số sêri

Ngày tháng

Số tờ séc…………… Tổng số

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………..

NGÂN HÀNG THANH TOÁN

Đã nhận đủ………… tờ séc và thanh toán tiền mặt.

Số tiền bằng số: ………………………………………..

Số tiền bằng chữ: ………………………………………

………………, ngày….. tháng….. năm ……

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

KBNN……………….

Ngày….. tháng….. năm…….

Kế toán Kế toán trưởng

Mẫu số C4-10/KB bảng kê các khoản thanh toán bằng séc qua ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button