Biểu Mẫu

Mẫu số C5-01/NS biên lai thu nợ

Tải về

Mẫu số C5-01/NS biên lai thu nợ theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu số: C5-01/NS biên lai thu nợ là mẫu biên lai được lập ra để ghi chép về việc thu nợ của ngân hàng, kho bạc nhà nước. Mẫu biên lai nêu rõ người thu tiền, người trả tiền, thông tin về ngân hàng, kho bạc nhà nước… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên lai thu nợ tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số: C5-01/NS biên lai thu nợ như sau:

Mẫu số C5-01/NS

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

Số:……………….…

KBNN: …………………………

Biên lai thu nợ

Nguồn: ……………. Số: ……………….

Người thu tiền …………………………..

KBNN ……………………………………..

Người trả tiền ……………………………

– Gốc: …………………………………….

Trong hạn: ………………………………

Quá hạn: ………………………………..

– Lãi: ……………………………………..

– Tổng cộng ……………………………..

Về khoản thu nợ gốc và lãi theo Hợp đồng tín dụng tiền số………………………………..

ngày……./……./………

Ngày…tháng…năm…

Người nộp tiền

Cán bộ KBNN
(Người thu tiền)

BIÊN LAI THU NỢ

Nguồn vốn: …………………………………………………………………

Kho bạc Nhà nước: …………………………………………………

đã thu của: ………………………………………………………….

Hợp đồng tín dụng số ……………………………………………..

Ngày……. tháng……. năm

Tổng số tiền: ……………………. Bằng số: ……………………..

Bằng chữ: …………………………………………………………….

Chi tiết: ……………………………………………………………….

1- Tiền gốc bằng số: ……………………………………………….

– Trong hạn: …………………………………………………………

– Quá hạn: ……………………………………………………………

2- Tiền lãi bằng số: …………………………………………………

………., ngày…tháng…năm…

Người nộp tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ KBNN
(Người thu tiền)

Mẫu biên lai thu nợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button