Biểu Mẫu

Mẫu số C5-02/NS bảng kê biên lai thu nợ

Tải về

Mẫu số C5-02/NS bảng kê biên lai thu nợ theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu số C5-02/NS bảng kê biên lai thu nợ là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về biên lai thu nợ. Mẫu bảng kê nêu rõ thông tin ngày tháng lập, số biên lai, số tiền… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê biên lai thu nợ tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C5-02/NS bảng kê biên lai thu nợ như sau:

Không ghi vào khu vực này

Kho bạc Nhà nước: ……………..
Mã kho bạc: …………………………
Điểm giao dịch số: ………………..

Mẫu số: C5-02/NS

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

Số:…………………

BẢNG KÊ BIÊN LAI THU NỢ

(Kiêm giấy nộp tiền vào tài khoản)

Nguồn vốn: ………………………………

Lập ngày ………tháng………năm………..

STT

Số biên lai

Số tiền

Gốc

Lãi

Tổng cộng

Số

Ngày

Trong hạn

Quá hạn

1

2

3

4

5

6

7

Tổng số tờ biên lai: ……. tờ

Tổng cộng

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….

Ngày ghi sổ: ………..

Cán bộ thu nợ

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Mẫu bảng kê biên lai thu nợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button