Biểu Mẫu

Mẫu số C6-01/NS phiếu nhập dự toán ngân sách

Tải về

Mẫu số C6-01/NS phiếu nhập dự toán ngân sách theo Thông tư 77

Mẫu số C6-01/NS phiếu nhập dự toán ngân sách là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc nhập dự toán ngân sách của kho bạc nhà nước. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin mã loại dự toán, mã chương, số tiền… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu nhập dự toán ngân sách tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C6-01/NS phiếu nhập dự toán ngân sách như sau:

Không ghi vào khu vực này

PHIẾU NHẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Mẫu số C6-01/NS

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/72017 của Bộ Tài chính)

Số: ………. Năm NS: ………………

Căn cứ Quyết định giao dự toán số: ……………..ngày ……./……./…………của ……………

Tổ chức ngân sách/Đơn vị có quan hệ với NS: ……………………………………………..

Thời hạn cấp phát đến: ………………………………………………………………………………

STT

Mã loại DT

Mã TKKT

cấp NS

Mã ĐVQHNS

Mã chương

ngành KT

CTMT, DA

Mã nguồn NSNN

Số tiền

Nợ

……….., ngày…tháng…năm…

Người nhập

Kiểm soát

Thủ trưởng đơn vị

Mẫu số C6-01/NS phiếu nhập dự toán ngân sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button