Biểu Mẫu

Mẫu số C6-02/NS phiếu nhập dự toán cấp 0

Tải về

Mẫu số C6-02/NS phiếu nhập dự toán cấp 0 theo Thông tư 77

Mẫu số C6-02/NS phiếu nhập dự toán cấp 0 là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép lại việc nhập dự toán cấp 0 của kho bạc nhà nước. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin nội dung của phiếu, mã loại dự toán… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu nhập dự toán cấp 0 tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C6-02/NS phiếu nhập dự toán cấp 0 như sau:

Cơ quan tài chính:……….

PHIẾU NHẬP DỰ TOÁN CẤP 0

Mẫu C6-02/NS

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Quyết định giao dự toán Mã loại dự toán TKKT Mã cấp NS Mã ĐVQHNS Mã chương Mã ngành KT Mã CTMT, DA và HTCT Mã nguồn NSNN Số tiền Số lô bút toán, số ID, Số giao dịch Dossier
Số Ngày Nợ
Tổng số:
I Chi đầu tư phát triển
..
II Chi dự trữ quốc gia
III Chi thường xuyên
…………., ngày…tháng…năm…
Người nhập Kiểm soát Thủ trưởng đơn vị

Mẫu số C6-02/NS phiếu nhập dự toán cấp 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button