Biểu Mẫu

Mẫu số C6-03/NS phiếu phân bổ dự toán

Tải về

Mẫu số C6-03/NS phiếu phân bổ dự toán theo Thông tư 77

Mẫu số C6-03/NS phiếu phân bổ dự toán là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép lại việc phân bổ dự toán của đơn vị dự toán. Mẫu phiếu phân bổ nêu rõ thông tin đơn vị dự toán, cấp dự toán, số tiền… Mẫu phiếu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C6-03/NS phiếu phân bổ dự toán như sau:

Đơn vị dự toán: ……………….

PHIẾU PHÂN BỔ DỰ TOÁN

Mẫu số C6-03/NS
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017)
của Bộ Tài chính
Số: …………. Năm NS: ………….

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Cấp dự toán Quyết định giao dự toán Mã loại dự toán TKKT Mã cấp NS Mã ĐVQHNS Mã chương Mã ngành KT ….. Số tiền Số lô bút toán, số ID, Số giao dịch Dossier
Số Ngày Nợ
I Chi đầu tư phát triển
1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản Cấp 0
Cấp 1
Cấp 4 (Dự toán)
Cấp 4 (Lệnh chi tiền)
II Chi thường xuyên Cấp 0
Cấp 1
Cấp 4 (Dự toán tự chủ)
Cấp 4 (Dự toán không tự chủ)
Cấp 4 (LCT tự chủ)
Cấp 4 (LCTkhông tự chủ)
………………, ngày…tháng…năm… CQ tài chính/KBNN ghi sổ ngày ….. tháng …. năm …..
Người lập Kiểm soát Thủ trưởng đươn vị Người lập Kiểm soát Thủ trưởng đơn vị

Mẫu số C6-03/NS phiếu phân bổ dự toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button