Biểu Mẫu

Mẫu văn bản đề nghị cấp quyết định công nhận cây đầu dòng

Tải về Bản in

Mẫu văn bản đề nghị cấp quyết định công nhận cây đầu dòng là gì? Mẫu đề nghị cấp quyết định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị cấp quyết định công nhận cây đầu dòng là gì?

Mẫu văn bản đề nghị cấp quyết định công nhận cây đầu dòng là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp quyết định công nhận cây đầu dòng. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin cây đầu dòng… Mẫu được ban hành theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu văn bản đề nghị cấp quyết định công nhận cây đầu dòng

Mẫu số 01.CĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố…

1. Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………..

2. Địa chỉ: …………………………….. Điện thoại/Fax/E-mail ……………………

3. Tên giống: ……………………….………………………………………………..

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng

Thôn…………….. xã……… huyện ………… tỉnh/thành phố: ……………………

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công nhận:

– Năm trồng: …………………………………………..…………………………….

– Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân giống khác): …………………………..………………………………….

– Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng): …………………………………..…………

– Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu): …………….……

Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

– Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng): …………………………………………….

– Diện tích vườn (m2): ………………………………………………………………

– Khoảng cách trồng (m x m): …………………….………………………………..

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định, công nhận theo đúng quy định./.

…, ngày … tháng … năm …
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN*
(ký tên, đóng dấu)

* Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn

Mẫu văn bản đề nghị cấp quyết định công nhận cây đầu dòng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button